Zoek
Close this search box.
Zoek
Close this search box.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid :
 2. Op alle offertes, leveringen en werkzaamheden zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij wij ons schriftelijk uitdrukkelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard hebben.
 3. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper : de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten
 4. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
 5. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.
 6. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren.
 7. De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop.
 8. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de Verkoopsvoorwaarden.
 9. Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent. De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.
 10. Annulering der orders: indien de koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten.
 11. De vastheid der inktkleuren wordt niet gewaarborgd. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering.
 12. Bij de fabricatie van zakken of gelijkaardige producten zal een hoeveelheid van 2% slechte exemplaren als normaal beschouwd worden. Bovendien zal een afwijking van min of meer 10% op de bestelde hoeveelheden steeds aanvaard worden door de koper. Deze afwijking wordt 25% voor bestellingen van 10.000 stuks en 35% voor bestellingen van 5.000 stuks en minder. De producten die per gewicht verkocht worden, worden bruto voor netto gefactureerd.
 13. De tinten van plastiek en papier alsook van non-woven kunnen verschillen van de ene fabricatie tot de andere. Wij kunnen er ons niet toe verbinden steeds dezelfde kwaliteit te leveren noch met dezelfde zuiverheid als deze van de stalen. Een gering verschil in de vorm, de kwaliteit, of de dikte rechtvaardigt geenszins klacht of weigering.
 14. De toelaatbare speling naar boven en beneden in dikte bedraagt voor al onze producten 15%, lengte- en breedtetolerantie tot 25 mm.
 15. Elke klacht of protest van welke aard ook dient geformuleerd bij de ontvangstneming van de afgeleverde goederen. De klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen vanaf ontvangstneming der geleverde goederen.
 16. Niet betaling der facturen op de vervaldag brengt voor de koper de verplichting mede om van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op discontovoet der Nationale Bank met 8,5% en met een minimum van 8% per maand op het factuurbedrag te betalen en dit vanaf de factuurdatum zomede een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het factuurbedrag met minimum 50,- euro.
 17. Bij bestelling verklaart de klant zich akkoord de door ons geleverde en op naam van de klant bedrukte goederen, te gebruiken als promotie-en publiciteitsmateriaal.
 18. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot weigering der goederen.
 19. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Vraag uw gratis offerte aan

Vul dit formulier in om meer informatie te ontvangen over onze verpakkingsoplossingen. Geef zoveel mogelijk details zodat we voldoende informatie hebben u om een volledige offerte toe te sturen.

Heeft u een algemene vraag of wenst u meer informatie over één van onze producten? Contacteer ons en we helpen je met plezier verder!

ABC Pack Solutions heeft de contactgegevens nodig die u ons verstrekt om contact met u op te nemen over onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, evenals onze privacypraktijken en onze verplichting om uw privacy te beschermen.